دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 آقای بهزاد میرزایی

سمت:مسئول درآمد دانشکده داروسازی

شماره تماس:08138381672

داخلی:353