دانشگاه علوم پزشکی همدان

سودابه خدابنده لو 

سمت:مسئول روابط عمومی دانشکده داروسازی

شماره تماس :08138381675

داخلی:233