دانشگاه علوم پزشکی همدان
 

اعضاء شورای آموزشی دانشکده داروسازی

۱

دکتر داود احمدی مقدم

ریاست دانشکده

۲

دکتر امیر نیلی احمدآبادی

معاونت تحقیقات و فناوری

۳

دکتر مژده محمدی

معاونت آموزشی

۴

دکتر رضا محجوب

مدیر تحصیلات تکمیلی

۵

دکتر دارا دستان

مدیر گروه آموزشی فارماکوگنوزی

۶

دکتر ابوالفضل غفوری خسروشاهی

مدیر گروه آموزشی شیمی دارویی

۷

دکتر مریم مهرپویا

مدیرگروه آموزشی داروسازی بالینی

۸

دکتر فاطمه نوری

مدیر گروه آموزشی بیوتکنولوژی دارویی

۹

دکتر داود احمدی مقدم

مدیر گروه آموزشی فارماکولوژی - سم شناسی

۱۰

دکتر رضا محجوب

مدیر گروه آموزشی فارماسیوتیکس

۱۱

دکتر شبنم پورمسلمی

مدیر کمیته توسعه و آموزش دانشکده

۱۲

دکتر مریم رنگچیان

دبیر کمیته اساتید مشاور دانشکده

۱۳

مهدی رجبی

مدیر اداره آموزش دانشکده