دانشگاه علوم پزشکی همدان

اعضای شورای آموزشی دانشکده داروسازی

دکتر کتایون درخشنده

رئیس دانشکده

رئیس شورا

دکتر مژده محمدی

معاون آموزشی دانشکده

عضو شورا

مهدی رجبی

مدیر اداره آموزش دانشکده

دبیر شورا

دکتر رضا محجوب

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

عضو شورا

دکتر شبنم پورمسلمی

مدیر واحد EDO دانشکده

عضو شورا

دکتر مریم رنگچیان

مسئول اساتید مشاور دانشکده

عضو شورا

دکتر داود احمدی مقدم

مدیر گروه آموزشی فارماکولوژی و سم شناسی

عضو شورا

دکتر رضا محجوب

مدیر گروه آموزشی فارماسیوتیکس

عضو شورا

دکتر دارا دستان

مدیر گروه آموزشی فارماکوگنوزی

عضو شورا

دکتر مریم مهرپویا

مدیر گروه آموزشی داروسازی بالینی

عضو شورا

دکتر فاطمه نوری

مدیر گروه آموزشی بیوتکنولوژی دارویی

عضو شورا

دکتر ابوالفضل غفوری خسروشاهی

مدیر گروه آموزشی شیمی دارویی

عضو شورا