دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

 

دکتر امیر نیلی احمد آبادی

سمت:مدیر امور پژوهشی دانشکده داروسازی

شماره تماس :081338381675

داخلی:390