دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر غلامعباس چهاردولی

سمت:رئیس امور فرهنگی دانشکده داروسازی 

شماره تماس :08138381592

داخلی:383

سودابه خدابنده لو

سمت:کارشناس امورفرهنگی دانشکده داروسازی همدان

شماره تماس:08138381675

داخلی:233