دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

دکتر شهاب الدین امامی

سمت:رئیس مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم دانشکده داروسازی 

دکترای تخصصی داروسازی بالینی (فارماکوتراپی)

پست الکترونیکی : sh.emami@umsha.ac.ir