دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

  آدرس ایمیل:

ab_ghafori@umsha.ac.ir