دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی EDO

رسالت:

دفتر توسعه آموزش (Educational Development Office: EDO) بمنظور ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاستهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتاً به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید، ارزشیابی و آموزش مداوم میپردازد. این واحد در راستای دستیابی به اهداف خود، بر آن است تا اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورد:

1- بهینهسازی و توسعه کیفی برنامههای آموزشی و درسی

2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیأت علمی

3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیأت علمی و بازخورد نتایج آن

4- هدایت، سازماندهی و حمایت بر امر پژوهش درحوزه آموزش

5- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

6- هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی

7- تقویت برنامههای آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه

دورنما:

مسئولین، اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان تلاش میکنند دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی همدان ، بتواند به  افزایش مستمر کارایی و اثربخشی نظام آموزشی،گسترش پژوهشهای کاربردی در زمینه آموزش و بکارگیری نتایج آن، دستیابی به استانداردهای آموزشی و بسترسازی مناسب برای مشارکت اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دست یابد.

ارزشها:

  • پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی
  • قانون مداری، شایسته سالاری و رعایت عدالت در محیط کار
  • انظباط اداری و برنامه محوری
  • صداقت به عنوان زیربنای ارتباطات سازمانی
  • اعتقاد به ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی
  • بها دادن به رضایت آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان
  • بها دادن به استعدادهای درخشان و هدایت و پرورش آنان
  • ایجاد محیط تقویت کننده فرهنگ مشارکت و کار تیمی

وظایف:

1- همکاری و همسویی با مرکز توسعه آموزش دانشگاه

2- تدوین کارنما (log book) جهت دروس عملی دانشجویان

3- توانمندسازی اعضاء هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزشی

4- همکاری در تدوین برنامههای عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

5- ارزیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی اساتید و بازخورد نتایج آن

6- ارزیابی درونی گروههای آموزشی و ارزیابی بیرونی با همکاری  EDC

7- تجزیه و تحلیل و بررسی روایی و پایایی آزمونهای تئوری و عملی

8- تدوین راهنمای مطالعاتی دانشجو در دروس مختلف

9- تعیین اولویتهای پژوهشی در امر آموزش و هدایت اساتید به انجام پژوهش در حیطه آموزشی

10- برنامهریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز اساتید

11- اطلاعرسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضاء هیأت علمی

12- آشناسازی و ترغیب اساتید به استفاده از روشهای نوین و مؤثر آموزشی

13- تدوین طرح درس

14- راه اندازی کتابخانه EDO

15- تشکیل آرشیو اسلایدهای مربوط به کارگاه های آموزشی

16- ارائه راهکارهای لازم جهت نهادینه کردن دانشجو محوری در برنامهریزی آموزشی

17- برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان علاقمند و جلب همکاری آنان

18- ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

19- فعالسازی فضای دفتر توسعه آموزش در سایت دانشکده و بروزرسانی آن