دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

عطف به صورتجلسه شماره 16/36/4255  مورخ  95/09/20  در خصوص جلسه تبادل نظر و هم اندیشی اساتید جهت مشاوره تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، موضوع در شورای آموزشی دانشکده در مورخ  95/09/28  مطرح گردید و این کمیته با عضویت اعضا در دانشکده تشکیل گردید.