دانشگاه علوم پزشکی همدان

امور پژوهشی

امروزه پیشرفت های تکنولوژیک نشان از گسترش روز افزون و رو به رشد دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف مرزهای دانش دارد. بی شک انجام پژوهش و فعالیتهای تحقیقاتی دارای نقشی برجسته و اساسی در توسعه علمی و فناوری کشورمان می باشد.

هدف اصلی مدیریت و پرسنل این معاونت، تعیین خط مشی های پژوهشی و ارتقاء کیفی فعالیت های پژوهشی دانشکده در کنار افزایش تعداد طرح های پژوهشی است.

رسالت:

 1. این معاونت در راستای دستیابی به استقرار نظام هدفمند و اولویت دار تحقیقات بر اساس نیاز جامعه، توانمندسازی اعضا هیأت علمی و دانشجویان به منظور گسترش کمی و کیفی تحقیقات در زمینه داروسازی، پایه گذاری گردیده است.

دورنما:                                                   

 1. مدیران و پرسنل حوزه پژوهشی دانشکده می کوشند که طرف چند سال آینده با ارتقاء مستمر کیفی و کمی سطح پژوهش، از طریق بسترسازی سخت افزاری و نرم افزاری مناسب تحقیقات به عنوان یکی از حوزه های برتر پژوهشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی همدان مطرح گردد.

ارزش ها:

 1. در راستای تکریم جایگاه تحقیق و رعایت اخلاق در پژوهش مفاد ذیل در رأس ارزش های حاکم بر فعالیت های این معاونت می باشد.
 2. رعایت ارزشهای انسانی و اسلامی
 3. رعایت اخلاق پژوهش
 4. ارتقاء مستمر کیفیت پژوهش
 5. نوآوری و خلاقیت در زمینه های تحقیقاتی
 6. اهتمام به انتشار نتایج پژوهشها
 7. کسب رضایت ذینفعان

شرح وظایف و فعالیت های معاونت پژوهشی دانشکده:

 1. سیاستگذاری فعالیتهای پژوهشی دانشکده و تعیین خط مشی های پژوهشی
 2. افزایش مشارکت اعضا هیأت علمی و دانشجویان در طرح های تحقیقاتی و سوق دادن فعالیت های پراکنده به سمت پژوهش های برنامه ریزی شده
 3. ارائه پیشنهادات و طرح های مورد لزوم در زمینه تغییر یا توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشکده
 4. افزایش توانمندی اعضا هیأت علمی در امور پژوهشی و انتشار مقالات علمی
 5. مستندسازی و ارزشیابی عملکرد پژوهشی اعضا هیأت علمی دانشکده و دانشجویان
 6. برگزاری کارگاه های توانمندسازی به صورت مستمر (روش تحقیق، آمار مقاله نویسی و ...)
 7. ایجاد ارتباط و هماهنگی امور پژوهشی دانشکده با مرکز تحقیقات داروسازی در آینده
 8. کمک به انتشار نتایج تحقیقات انجام شده در دانشکده توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 9. ارزشیابی عملکرد و گردش کار امور پژوهشی دانشکده
 10. مراحل تصویب طرح های تحقیقاتی از ابتدا تا تصویب نهایی طرح، ارسال طرح جهت داوری، برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی وتصویب طرح، ارسال طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه
 11. نظارت بر حسن اجرای فعالیت های پژوهشی
 12. انتخاب و معرفی دانشجویان و اساتید پژوهشگر نمونه دانشکده
 13. بهبود سیستم مدیریت اطلاعات و شبکه اطلاعات پژوهشی دانشکده