دانشگاه علوم پزشکی همدان

شماره تماس های داخلی دانشکده داروسازی

 

چارت سازمانی 

فرآیندهای پژوهشی 

  • گردش کار پایان نامه 
  • ارائه پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری
  • فلوچارت دفاع از پایان نامه
  • راهنما و فرآیند اخذ واحد پایان نامه یک و دو
  • ارائه پروپوزال دانشجویان دکتری عمومی 

 

فرآیندهای آموزشی 

فرآیندهای اداری و مالی 

فرآیندهای امور هیات علمی

فرآیندهای ایمنی و اطفا حریق

فرم نظرسنجی میز خدمت