دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

آدرس

همدان -  بلوار شهید فهمیده - روبروی بوستان مردم -  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی همدان -  دانشکده داروسازی

کد پستی

6517838678

 

شماره تماس

دفتر ریاست : 08138381590

اداره امور عمومی : 08138381592

حسابداری: 08138381673

دفتر امور دارویی و تدارکات : 08138381592

معاونت اداری مالی : 08138381594

داروخانه : 08138278714      فکس  08138380031

 

تلفن های تماس با دانشکده داروسازی

 

نام  شخص / واحد

شماره تماس

نام هیئت علمی

خط داخلی

نام هیئت علمی

خط داخلی

خط داخلی

خط مستقیم

خط فاکس

ریاست

402

38381590

38381591

خانم دکتر درخشنده

402

آقای دکتر عبادی

389

دفتر ریاست 

403

38381590

38381591

آقای دکتر احمدی مقدم

383

آقای دکتر دستان

385

معاونت آموزشی و پژوهشی / خانم دکتر محمدی

404

38381692

--

آقای دکتر نیلی

388

آقای دکتر سلیمانی

381

معاونت اداری و مالی/ آقای دکتر نیلی

405

38381594

--

آقای دکتر چهاردولی

382

آقای دکتر وفایی

381

امور عمومی/آقای بهرام محمدی عبیر 

362

38381592

--

خانم دکتر رنگچیان

352

آقای دکتر محجوب

381

خانم حسینی / امور مالی داروخانه/دانشکده

356

38381673

38381673

خانم دکتر عطایی

387

خانم دکتر مهرپویا

369

آقای صفایی  / امور مالی

332

38381673

--

آقای دکتر لرکی

380

خانم دکتر نجفی

328

آقای اسکندری / امور مالی

332

--

--

خانم دکتر مرادخانی

379

خانم دکتر نوری

361

آقای میرزایی / درآمد

353

--

--

خانم دکتر پور مسلمی

392

آقای دکتر غفوری

310

خانم نصیری / دبیرخانه

366

--

--

خانم دکتر تمری

378

آقای دکتر حدادی

311

آقای میرزایی / درآمد داروخانه

353

38381592

--

خانم دکتر رنجبر

386

آقای دکتر محبوبیان

308

آقای زندی / انبار

362

38381592

--

آقای دکتر امامی

--

آقای دکتر فیروزیان

309

خانم یوسفی / امور پژوهشی

351

38381675

--

خانم طاهری  

 ---

کارشناس امور هیات علمی 

--- 

آقای عطریان / تدارکات

403

38381672

--

خانم غفاری

337 346 - 317

 

آقای نوری / تدارکات

363 

 

 

-

-

 

خانم دبیریان / کتابخانه

365

--

--

خانم تعیشی

277 - 375

 

خانم مهندس صفدری/IT /سایت رایانه

251

38381675

--

خانم اکبری

278

 

آقای رجبی /مدیر آموزش

254

38381593

--

خانم موسوی

234

 

خانم شمسی / آموزش

256

--

--

آقای اولیایی

233

 

آقای خانی / سمعی و بصری

256

--

--

آقای دکتر شایسته 240

 

آقای  مهندس افسر / آموزش

258

--

--

خانم آریا فر

231

 

روابط عمومی /آقای عبدی 355

38381672 

 

انتظامات

203

--

 

 

فرم نظرسنجی میز خدمت