دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

آقای بهرام محمدی عبیر 

سمت :رئیس واحد خدمات 

شماره تماس:08138381592

داخلی:362