دانشگاه علوم پزشکی همدان

 آقای مهدی رجبی

سمت:مدیر آموزش دانشکده داروسازی

شماره تماس:08138381593

داخلی:254

ایمیل:m_rajabi_1358@yahoo.com

 

 

 


آقای علی افسر

سمت:کارشناس آموزش

شماره تماس :08138381675-08138381676

داخلی:258

 

خانم فاطمه شمسی

سمت:کارشناس آموزش

شماره تماس:08138381675-08138381676

داخلی:256

 

آقای عباس خانی 

سمت:مسئول سمعی بصری

شماره تماس:08138381675-08138381676

داخلی:256