دانشگاه علوم پزشکی همدان

 آقای مهدی عطریان

سمت:کارپرداز سرپرستی داروخانه ها

شماره تماس :08138381590

داخلی:403

 آقای محسن نوری

سمت:کارپرداز دانشکده داروسازی و شعبه بین الملل

شماره تماس:08138381673

داخلی:363