دانشگاه علوم پزشکی همدان

علی اوقان

سمت :مسئول کارگزینی دانشکده داروسازی 

شماره تماس :08138380557

شماره فکس:08138381591