دانشگاه علوم پزشکی همدان

اعضای کمیته اساتید مشاورو دانشجویان آسیب پذیر

1

دکتر داود احمدی مقدم

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

2

دکتر کتایون درخشنده  

عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس

3

دکتر اکرم رنجبر

عضو هیأت علمی گروه سم شناسی

4

دکتر زهرا نجفی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

5

دکتر پری تمری

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی

6

دکتر سید احمد عبادی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

7

دکتر مریم رنگچیان

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی

8

دکتر غلامعباس چهاردولی

عضو هیأت علمی گروه  شیمی دارویی

9

دکتر ابوالفضل غفوری خسروشاهی

عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

10

 دکتر سارا عطائی

عضو هیأت علمی گروه داروسازی بالینی

11

دکتر میثم سلیمانی بدیع

عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی

12

دکتر دارا دستان

عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی

13

دکتر شیرین مرادخانی

عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی