دانشگاه علوم پزشکی همدان

اعضای کمیته اساتید مشاورودانشجویان آسیب پذیر

 

دکتر کتایون درخشنده ریاست دانشکده عضو کمیته
دکتر محمدی هیات علمی  عضو کمیته
دکترتمری هیات علمی عضو کمیته
دکترعطایی هیات علمی  عضو کمیته
دکتر پورمسلمی هیات علمی  عضو کمیته
دکترمرادخانی هیات علمی  عضو کمیته
دکتر رنگچیان هیات علمی دبیر کمیته
دکترعبادی هیات علمی  عضو کمیته